UWAGA!!! PILNY KOMUNIKAT!!!
Dodane przez Felix dnia Marzec 11 2020 15:34:54
UWAGA - PILNY KOMUNIKAT!

Szanowni Rodzice
W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 następuje zmiana organizacji funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 5 w Inowrocławiu:
1. Szkoła realizuje nauczanie w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od dnia 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.
2. Nauczyciele wykonują swoją pracę w miejscu zamieszkania lub w innym wskazanym przez siebie miejscu, realizują nauczanie zgodnie z podstawą programową i przyjętym rozkładem materiału nauczania.
3. Poszczególne lekcje w tym: nauczanie indywidualne, rewalidacja, indywidualny tok nauki, zajęcia logopedyczne odbywają się zgodnie z planem lekcji.
4. W czasie lekcji nauczyciele przesyłają materiały edukacyjne uczniom z wykorzystaniem:
&) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem:
www. epodręczniki.pl;
&) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych ministrowi, w tym na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
&) materiałów edukacyjnych prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
&) środków komunikacji elektronicznej i teleinformatycznej, zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.
5. Ocenie podlegają:
&) pisemne prace uczniów przesłane w formie: tekstu, skanu, zdjęcia, nagrań, załączników i innych;
&) wypowiedzi ustne, o ile możliwa jest komunikacja;
&) przy ocenie będą brane pod uwagę możliwości psychofizyczne, intelektualne uczniów, możliwości wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
6. Wszelkie prace pisemne zadawane uczniom wpisuje się w e-dzienniku w zakładce ,,Zadanie domowe".
7. Uczniowie zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z planem lekcji.
8. W przypadku braku kontaktu przez e-dziennik proszę o pilny kontakt telefoniczny do wychowawców.
9. Wszelkie niezbędne informacje związane z organizacją pracy szkoły w okresie od dnia 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. przekazywane będą uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły za pośrednictwem e-dziennika i strony internetowej szkoły www.sp5ino@wp.pl

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zaleca się pozostawanie uczniów w domach pod opieką rodziców (prawnych opiekunów).


O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie internetowej strony http://www.sp5ino.pl oraz poprzez komunikaty umieszczone na drzwiach wejściowych szkoły.
Ewentualny kontakt ze szkołą za pośrednictwem telefonu – nr tel. 52 352 07 01.


Rozszerzona zawartość newsa